Такмичење се одвија у следећим фазама:

ТЕСТ  ЗНАЊА

-Тест  знања  подразумева  проверу  стечених  знања  из  научне  области  за коју  се  ученик  пријавио, усклађену  са узрастом  ученика  у  оквиру  наставног  плана  и  програма.

-Избор  теме  истраживачког  рада  није  условљенн  наставним  планом  и  програмом.

ПИСАЊЕ  ИСТРАЖИВАЧКИХ  РАДОВА

-За  сваки  предмет/ научну  или  уметничку  дисциплину  постоји  упутство  за  писање  радова  и  смотру  истраживачких  радова  талената

ОДБРАНА  РАДА

-Ученици  достављају  Регионалном  центру  рад  у  три  одштампана  примерка  и  у  електронској  форми  најкасније  до  24.  Априла  2019.године;

-Уз  рад  ученици  попуњавају  и  пријаву  за  такмичење.

-Ученици  пред  комисијом  презентују  свој  истраживачки  рад (припремају  претходно  и  постер-презентацију) , а  након  презентације (десет  минута) одговарају  на  постављена  питања  у  вези  са  темом  исраживања  и  радом.

Републичко такмичење је у календару  такмичења  МПНТР.